برای بدترین رویدادها شکرگزار باش تا همان مورد در مسیر تکامل تو قرار بگیرد...چون همه رویدادهای زندگی کامل و بی نقص است ، مخصوصا اگر این طور به نظر نیاید !! ...شکرگذاری همه چیز را متحول می کند. چون در این صورت با آن مسئله مخالفت نمیکنی ، بلکه موهبت وجود آن را میبینی.از صمیم قلب نه فقط برای راه حل ، بلکه برای مشکل نیز شکرگزار باش..

به این ترتیب تو آن مشکل را از دشمنی به دوستی و از مخالفت به حمایت متحول می سازی.

منبع : تلنگر |شکرگزار باش
برچسب ها : شکرگزار